Provozní řád

Tento provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní vztahy mezi provozovatelem a jeho návštěvníky při poskytování služeb ze strany provozovatele těmto návštěvníkům.

 1. Návštěvník Legends Gym je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a jednat a chovat se v souladu s ním. Uhrazením vstupného dle platného ceníku s ním vyjadřuje plný souhlas.
 2. Návštěvník je oprávněn užívat jednotlivá zařízení a náčiní Legends Gym nebo čerpat jeho služby na základě řádně uhrazeného vstupného podle druhu čerpané služby dle stanoveného ceníku. Zakazuje se vstup do prostoru centra bez řádně zaplaceného vstupného.
 3. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Doporučujeme se před návštěvou našeho centra nechat vyšetřit ošetřujícím lékařem (celkové vyšetření, činnost srdce atd.). Za zdravotní stav cvičenců nenese Legends Gym žádnou zodpovědnost.
 4. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny personálu. Každý je povinen používat sportovní oděv, obuv (nikoli bos, ale s pevnou obuví) a při cvičení na posilovacích přístrojích také ručník. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních návštěvníků a nesmí poškozovat majetek. Zakazuje se znečišťovat prostory Legends Gym.
 5. Klasická i studentská měsíční permanentka je platná 30dní.
 6. 10vstupová permanentka je platná 90dní.
 7. Tříměsíční permanentka je platná 90dní.
 8. Půlroční permanentka je platná 180dní.
 9. Roční permanentka je platná 360dní.
 10. Žádné permanentky není možní přerušit ani pozastavit.
 11. Návštěvníkům je zakázáno vstupovat do provozních a technických místností a do ostatních míst, které neslouží pro cvičení, na které mají uhrazené vstupné.
 12. Veškeré svršky je každý povinen uložit na místě k tomu určeném, tj. do šatních skříněk. Stejně tak boty se uloží ihned při vstupu do fitness centra do určených botníků.
 13. Cennosti jako například peníze, hodinky, řetízky, šperky, mobilní telefony, tablety, notebooky, jinou elektroniku a další, je nutné předat personálu na recepci. Za cennosti jinak uložené oproti Provoznímu řádu nese plnou zodpovědnost návštěvník.
 14. V případě zjištění jakéhokoli poškození přístroje (činek, strojů) a nebo cvičebních pomůcek, je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit obsluze Legends Gym.
 15. V případě nevhodného chování v prostorách fitness centra nebo vůči personálu, má provozovatel právo takového jedince z fitness centra vykázat, bez náhrady na vrácení vstupného, v krajních případech již dále neumožnit vstup do objektu fitness centra.
 16. Je zakázáno ponechávat si jakékoli klíče od šatných skříněk a botníků při odchodu mimo prostory Legends Gym.
 17. Po skončení cvičení si každý po sobě uklidí nářadí a náčiní na své vyhrazené místo. Žádáme všechny návštěvníky centra, aby této skutečnosti věnovali zvýšenou pozornost.
 18. V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit obsluze Legends Gym.
 19. V případě krádeže bezprostředně ohlaste obsluze poškození. Dále je vaší povinností sami si zavolat policii k sepsání protokolu a sami si vyplnit předložený tiskopis pro pojišťovnu. Na dodatečné ohlášení krádeže nebude brán zřetel.
 20. V Legends Gym platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů, omamných látek a dalších psychotropních látek.
 21. Do Legends Gym platí zákaz vstupu se zvířaty.
 22. Ve výjimečných případech a po předchozím souhlasu personálu Legends Gym se smí děti pohybovat v posilovně, a to pouze v doprovodu rodičů, kteří výslovně a nepřenositelně nesouPLNOU odpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte i majetku provozovatele způsobené pohybem dítěte.
 23. Cvičenec musí dosáhnout věku minimálně 15 let. Je-li mladší (7 – 14 let), je mu vstup do posilovny povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let (rodiče, sourozenci) nebo trenéra. Tato osoba potom přebírá plně zodpovědnost za bezpečí nezletilého cvičence, je povinna se mu neustále věnovat a nenechat jej bez dozoru.
 24. Pro malé děti (do 7 let) je prostředí posilovny nebezpečné a tudíž absolutně nevhodné! Přivede-li však návštěvník posilovny takto malé dítě, je povinen zamezit dítěti, aby se volně pohybovalo v prostoru posilovny a vylézalo na posilovací stroje.
 25. Do všech prostor Legends Gym je zakázán vstup osobám: v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo vzbuzující veřejné pohoršení. V těchto případech je personál provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby sportovní komplex opustily. Pokud tak neučiní, mohou být ze zařízení bez náhrady vyvedeny.
 26. Návštěvník odpovídá za škodu či ztrátu způsobenou provozovateli a to v plné výši, byť se jedná o čin neúmyslný.
 27. Návštěvník je povinen při odchodu z šatny šatní skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou. Je povinen klíč od šatní skříňky opatrovat a při odchodu odevzdat klíč od skřínky personálu na recepci. V případě zjištění zamčené skřínky po ukončení provozní doby daného dne, bude skřínka personálem provozovatele otevřena a vyprázdněna, bez nároku na náhradu obsahu.
 28. Návštěvník odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli ztrátou klíče, poškozením zámku nebo jiným zneužitím. V případě ztráty, poškození či zneužití je povinen návštěvník uhradit částku 100 Kč jako náklady za výměnu zámku.
 29. Doporučujeme klientům, aby si každou sálovou lekci předem rezervovali. Pokud tak neučiní, může se stát, že lekce bude již plně obsazená, a nebudete ji moci absolvovat. Neomluvenou hodinu je klient povinen uhradit v plné výši, i když lekci neabsolvoval nebo mu bude odečtena z příslušné permanentky
 30. Pro návštěvníky skupinových cvičení doporučujeme dostavit se alespoň 10min před započetím hodiny z důvodů plynulého a včasného odbavení a nenarušování hodiny.
 31. Z důvodů omezeného počtu míst na skupinových hodinách je nutné se předem rezervovat.
 32. Rezervace míst je možné provádět osobně, telefonicky nebo online rezervačním systémem na internetových stránkách www.legendsgym.cz. Na rezervace přes e-mail a SMS nebudeme reagovat
 33. Registrací v on-line rezervačním systému uděluje klient provozovateli, podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které při registraci v rezervačním systému vyplnil, a to na dobu neurčitou. Tyto osobní údaje budou provozovatelem, jakožto správcem osobních údajů, zpracovávány výlučně za účelem vedení databáze klientů Legends Gym využívajících on-line rezervační systém.
 34. Rušení rezervací je možné osobně, telefonicky nebo online rezervačním systémem na internetových stránkách www.legendsgym.cz. Zrušení rezervace přes e-mail/ SMS není možné.
 35. Zrušení rezervací provádějte minimálně 12 hodin před započetím lekce.
 36. V případě rezervace místa a nedostavení se bez omluvení blokujete místo jinému zájemci a hodina vám bude naúčtována nebo odebrána z kreditu.
 37. V případě zrušení lekce lektorem, bude lekce nahrazena.
 38. Provozovatel doporučuje cvičencům konzultovat jejich zdravotní stav se svým lékařem. Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Za zdravotní stav cvičenců nenese provozovatel žádnou odpovědnost. Ženy těhotné, lidé s onemocněním srdce, zánětlivým onemocněním v břišní dutině nebo epilepsií by se měli tohoto typu cvičení vyvarovat.
 39. Prostor posilovny je třeba opustit 15 minut před koncem provozní doby.

 

© 2024 Our Fitness s.r.o. | firla.eu